Dansk Institut for Psykoterapi

Gestaltterapi

Hvad er en Gestalt? Ordet ”gestalt” bruges i Gestaltterapi om det fænomen, at vi som mennesker har et behov for at opleve omverdenen, som vi kommer ud for, som helheder .

En Gestalt er en helhed, sammensat af flere dele.

En analyse af delene kan aldrig få os til at forstå helheden, eftersom helheden bestemmes af delenes gensidige påvirkning af hinanden og indbyrdes afhængighed.

En uafsluttet situation efterlader derved ”uafsluttet Gestalt” – og uafsluttede situationer er oplagte emner i Gestaltterapi og at bruge Gestalt-terapeuten til!!

Hvad er Gestaltterapi: Gestaltterapi udvikledes i løbet af 1950´erne i USA af lægen Fritz Perls. Perls begyndte som psykoanalytiker i Tyskland i 1930´erne og flyttede senere til USA, hvor han grundlagde et terapeutisk Institut. Gestaltterapien har sine rødder i vor tids psykologiske og psykoanalytiske teorier, i eksistentialistisk- og østerlandsk filosofi.

Metode og praksis er en ung terapeutisk metode i Danmark. Første amerikanske introduktioner var i 1970’erne. Efter mere end 40 års intens praksis og uddannelser, er vi i Danmark nu blevet mange modne og erfarne Gestaltterapeuter – i perioder har metoden haft dårlig omtale i pressen pga. umodne terapeuter og sårbare klienter.

Gestaltterapi er en oplevelsesorienteret psykoterapi, hvor du beskæftiger dig med det der betyder noget for dig i dit liv - her og nu. En metode der taler til alle menneskelige følelser!

Metoden: I terapien arbejdes med de ting du oplever uden at fortolke og dømme. Herved får du mulighed for selv at erfare, hvad hver enkelt oplevelse betyder for dig, ved at mærke oplevelserne sammen med terapeuten.

I Gestaltterapien ses angst/frygt som kløften, spændingen mellem nu og det fremtidige. Gestaltterapiens metode er at øge opmærksomheden og dermed hjælpe os til at se, hvordan vi selv forhindrer os i at leve fuldt og helt lige nu.

Med opmærksomhed menes ikke bare intellektuel forståelse, derimod indsigt der er forankret i følelsen og kroppen. Evnen til med hele sig selv at kunne forholde sig - "svare an" - i nuet er det væsentlige. Derved dannes en "fuldstændig Gestalt" - en helhedsoplevelse - af enhver hændelse. Gestaltterapi bygger på mødet mellem mennesker.

Terapeuten går ikke ind og giver dig sin/en analyse af hvad dine problemer er. I stedet støttes du i selv at mærke hvad der sker med dig, når du beskæftiger dig med dem. Gestaltterapi støtter dig således i at stole på dine egne sansninger, oplevelser og erfaringer. Gestaltterapiens 4 grundfølelser og som mennesket navigerer efter er: glæde, vrede, sorg og seksualitet.

Gestaltterapien har fokus på, at du får så meget klarhed og mærker i kroppen, at du bedre kan se dine valgmuligheder, og dermed i højere grad kan vælge at tage ansvar for dit liv, din vej og dit helbred.

I terapien lægges der vægt på kontakt: Din kontakt til dig selv og din krop, kontakten mellem dig og terapeuten, samt kontakten mellem dig og de andre i din omverden. Det er en vigtig pointe i terapien, at du ikke skal laves om, men at du bliver bedre til at være det menneske, du allerede er. I gestaltterapien lægges vægt på et ligeværdigt forhold mellem terapeut og klient.

Hvis vi ikke har fået afsluttet en vigtig situation på tilfredsstillende vis, vil dette låse os fast, og gøre os ufleksible i bestemte områder af vores liv, indtil vi får gjort op eller afsluttet den uafsluttede situation. Når vi får gjort det, genvinder vi vores fleksibilitet, og dermed følelsen af at have flere forskellige handlemuligheder.

Herved kan du genvinde din handlefrihed, og kan vælge at reagere anderledes i ellers fastlåste livssituationer.

Gestaltterapi praktiseres individuelt som i gruppe.